خشت‌نوشته‌های زیگورات چغازنبیل دانه دانه نابود می‌شوند

زیگورات چغازنبیل، دومین اثر ثبت شده ایران در سازمان یونسکو، در کنار ده‌ها اثر تاریخی دیگر خوزستان، از تخریب و نابودی در پناه نبوده و رفته رفته نابود می‌شود؛ پرسش اینجاست که سازمان میراث فرهنگی کل کشور و سازمان میراث فرهنگی خوزستان چه کارهایی برای نگاهداری و پاسبانی از این اثر باستانی بی‌همتا انجام داده اند؟ آیا خشت نوشته‌های زیگورات چغازنبیل باید بدون نگاهبان و پناهی این چنین ساده به دست افراد نادان، نابود شوند؟ با ادامه این روند، آینده زیگورات و دیگر آثار تاریخی خوزستان چه خواهد شد؟

تخریب خشت‌ نوشته‌های زیگورات چغازنبیلتخریب خشت‌ نوشته‌های زیگورات چغازنبیلتخریب خشت‌ نوشته‌های زیگورات چغازنبیلتخریب خشت‌ نوشته‌های زیگورات چغازنبیلتخریب خشت‌ نوشته‌های زیگورات چغازنبیلتخریب خشت‌ نوشته‌های زیگورات چغازنبیلتخریب خشت‌ نوشته‌های زیگورات چغازنبیلتخریب خشت‌ نوشته‌های زیگورات چغازنبیلتخریب خشت‌ نوشته‌های زیگورات چغازنبیلتخریب خشت‌ نوشته‌های زیگورات چغازنبیل