شیرهای سنگی نیز رفته رفته نابود می‌شوند

شیر سنگی یکی نمادهای مردمان لر و بختیاری است که بر روی گور بزرگان و نامداران این مردم گذاشته می‌شود. برخی از شیرهای سنگی در ایذه و باغ‌ملک دارای قدمتی بیشتر از 100 سال هستند و ناگفته پیداست که سازمان میراث فرهنگی خوزستان می‌بایست در نگاهداری این شیرها کوشا باشد، ولی هزاران بار افسوس که دزدان و قاچاقچیان آثار تاریخی آزادانه دست به کند و کاو و نابودی این نمادهای ارزشمند می‌زنند، و سازمان میراث فرهنگی حتی صدایی بر نمی‌آورد.

آسیب دیدن برخی شیرهای سنگی در ایذهآسیب دیدن برخی شیرهای سنگی در ایذهآسیب دیدن برخی شیرهای سنگی در ایذهآسیب دیدن برخی شیرهای سنگی در ایذه