تاریخچه تشکیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور

نقطه آغاز تشکیلات امروزی مدیریت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور در سال ۱۲۸۶ خورشیدی می باشد. توجه دولت به امر میراث فرهنگی با تاثیر از جنبش فکری اروپا و همزمان با صدارت امیرکبیر در ایران آغاز شد. با صدور فرمان مشروطیت در ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ خورشیدی و تشکیل اولین دوره مجلس شورای اسلامی عصر قانونگذاری به معنای امروزین آن در ایران آغاز گردید. پس از انحلال مجلس اول و تشکیل مجلس دوم ساماندهی ساختار دولت در دستور کار مجلس قرار و شش وزارت خانه جهت انجام وظایف دولت تشکیل گردید که یکی از آنها وزارت معارف، اوقاف و صنایع مستظرفه می باشد.

تشکیل وزارت معارف، اوقاف و صنایع مستظزفه، در سال ۱۲۸۶ خورشیدی، برای اولین بار وظایف دولت را در مورد حفاظت از میراث فرهنگی مورد توجه قرار داد.

اداره معارف یکی از ادارات شش گـانه وزارت تـازه تاسـیس بود که وظایف آن در هفت بند بیان شده بود. بدلیل عدم سنخیت و هماهنگی وظایف محوله به اداره مذکور، اداره معارف به ادارات دیگری تقسیم شد که مهمترین آن اداره عتیقات بود که در سال ۱۲۹۷ خورشیدی تاسیس گردیده و متولی امور مربوط به میراث فرهنگی گردید...

ادامه این نوشته را در تارگاه شخصی سعید محمدپور بخوانید.

دسته بندی: