بسترهای لازم برای ثبت جهانی محوطه تاریخی شوش فراهم می شود

سخنگوی انجمن دوستداران میراث فرهنگی خوزستان از تلاش های گسترده برای فراهم کردن زمینه در راستای ثبت جهانی شدن محوطه تاریخی شوش در این شهرستان خبر داد. مجتبی گهستونی افزود: برنامه ریزی های لازم به منظور فرهنگ سازی و حمایت از ثبت جهانی محوطه تاریخی شوش توسط انجمن میراث فرهنگی خوزستان در شهرستان شوش در حال انجام است.

وی با اشاره به توافق و همکاری این انجمن و اداره کل میراث فرهنگی خوزستان در این خصوص گفت: قرار است تا هنگام ورود ارزیابان یونسکو فضای عمومی و رسانه ای مناسب در این شهرستان ایجاد شود و مقرر شده تا انجمن های در این زمینه وحدت رویه داشته باشند.

گهستونی تاکید کرد: برنامه های در نظر گرفته شده شامل همایش معماران کهن خوزستان در شوش، نشست مورخان و باستان شناسان، شب های فرهنگی و انجام مسابقات ورزشی به نام ثبت جهانی شوش است که همگی باید در زمان باقی مانده ورود ارزیابان، یعنی یک ماه آینده برگزار شود.

محور عمده فعالیت های میراث فرهنگی در شوش بر ورود ارزیابان یونسکو برای ثبت جهانی متمرکز شده است.

شهر: 
دسته بندی: