با حکم استاندار خوزستان مجتبی گهستونی به عنوان عضو انجمن میراث فرهنگی استان خوزستان منصوب شد

با حکم دکتر عبدالحسن مقتدایی استاندار خوزستان، مجتبی گهستونی روزنامه نگار و دوستدار میراث فرهنگی و فعال در حوزه گردشگری و محیط زیست به عنوان عضو انجمن میراث فرهنگی استان خوزستان منصوب شد.

در این حکم که امضای ان توسط استاندار خوزستان به عنوان رئیس انجمن میراث فرهنگی خوزستان صورت گرفته آمده است:

با تاییدات خداوند متعال و به منظور جلب حمایت مادی و معنوی دستگاههای اجرایی و تشریک مساعی همه جانبه در حفاظت آثار ارزشمند فرهنگی – تاریخی، دولت تدبیر و امید مصمم است در مراکز استانها انجمن های میراث فرهنگی را تشکیل و فعال نماید. در این راستا و به استناد بند الف ماده 5 اساسنامه انجمن های میراث فرهنگی مصوب 3/7/ 1373 شورای سازمان میراث فرهنگی، جنابعالی به عنوان عضو انجمن استان تعیین می شوید.

امید است با اتکال به خداوند تبارک و تعالی و در اجرای وظایف و اختیارات انجمن ها مشارکت، مساعدت و همکاری و همیاری صمیمانه را مبذول فرموده تا دستیابی به اهداف انجمن ها در مرکز استان محقق گردد.

گفتنی است که دبیری انجمن میراث فرهنگی استان خوزستان را افشین حیدری یر عهده دارد.

دسته بندی: