استعفای معاونت میراث فرهنگی خوزستان پس از گذشت دو هفته از انتصاب

نیمه اردیبهشت 1395 بود که مدیرکل وقت میراث فرهنگی خوزستان به پایان عمر معاونت عاطفه رشنویی در معاونت میراث فرهنگی خوزستان پایان داد و پس از انجام رایزنی هایی حکم دکتر علی رضا رازقی مدیر پایگاه جهانی چغازنبیل را برای معاونت میراث فرهنگی خوزستان امضا کرد. اما ایشان پس از گذشت دو هفته به شکل متفاوتی استعفا دادند. هنوز تبریک گفتن ها و دیدارها با معاونت میراث فرهنگی برای این انتصاب به پایان نرسیده بود که روز موزه و هفته میراث فرهنگی آغاز شد. طبیعی بود که در این هفته می بایستی حوزه معاونت میراث فرهنگی روزهای شلوغی پشت سر می گذاشت. برنامه ریزی ها صورت گرفت و رویدادهای این هفته یکی پس از دیگری آغاز برگزار می شد. اما به یکباره خبری مطرح شد که در اداره کل میراث فرهنگی خوزستان سابقه نداشت. خبر مربوط به استعفای یکباره دکتر علی رضا رازقی پس از دو هفته بود. انعکاس این خبر در محل اداره کل میراث فرهنگی خوزستان مایه تعجب همگان شد و برخی دوستداران میراث فرهنگی را شوکه کرد. البته در این میان هم عده ای با خنده های سرمستانه ای از اینکه معاون قبلی برکنار شد و این معاونت هم بیش از دو هفته دوام نیاورد خوشحال شدند.  

در همان ساعات اولیه خبر استعفا، عنوان کردند که چون مادر جناب رازقی در بیماری به سر می برند به همین دلیل استعفا صورت گرفته شده است. البته بسیاری دیگر دلایل متعددی از جمله اختلاف بر سر صورت وضعیت ها و آینده و چاله های موجود در معاونت را علت استعفا عنوان کردند. منتها حال با گذشت بیش از یک هفته از زمان استعفا و نداشتن حتی سرپرست در معاونت، باید پرسش هایی از این دست مطرح کرد که دلیل این استعفا چیست؟ چه کسی در نهایت متصدی معاونت میراث فرهنگی می شود؟

دسته بندی: