چرا سنگ قبرها نقاشی و رنگ آمیزی می شوند؟

مجتبی گهستونی: نخستین پرسشی که با دیدن این سنگ قبرها به ذهن آدمی خطور می کند این است که سازندگان این سنگ با چه هدفی این سنگ را نقاشی و در نهایت رنگی نموده اند. انتخاب رنگ ها بر چه اساسی بوده است. طرح این پرسش ها در ذهن باعث می شود با مردم شناسی منطقه ای که این سنگ ها در آن اسقرار یافته بیش از پیش آشنا شویم.

تاکنون در سفرهای بسیاری که به چهارگوشه خوزستان داشته ایم با مشاهده سنگ قبرها ضمن آنکه متوجه تفاوت قبرستان های هر منتطقه شده ایم به قول آرش نورآقایی به دنبال نمادهای سنگ‌قبرها هم بوده‌ایم و بدین منظور از قبرستان‌های بسیاری دیدار کرده‌ و عکس گرفته‌ایم.

'

سنگ قبرهایی را که تاکنون از نظر گذرانده ام هرکدام نقش های متفاوتی نسبت به دیگری داشته اند به گونه ای که حتی در یک قبرستان شما سنگ قبری که دارای نقاشی و رنگ آمیزی باشد به صورت یک شکل پیدا نخواهید کرد. در این نوع سنگ قبرها شما می توانید هم با شغل، جنسیت، خوی و خصلت ها و سن فرد متوفی آشنا شوید.

از شما خواانده محترم درخواست داریم نظر خود را درباره ماهیت این سنگ قبرها با ما در انجمن تاریانا درمیان بگذارید.

دسته بندی: