نشست هم‌اندیشی مدیران انجمن‌‌ها و موسسات غیردولتی در استانداری خوزستان

صبح روز چهارشنبه ۲۶ مهرماه معاونت سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان از تعدادی از تشکل های غیر دولتی خوزستان دعوت کرد تا به تبادل نظر بپردازند. در این نشست که انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا خوزستان هم حضور داشت، مخمل زاده از مسئولین این معاونت، رسولی را به عنوان مسئول دفتر رسیدگی به نهادهای غیر دولتی استانداری خوزستان معرفی کرد و از آقای پارسا که پیش از این مسئولیت رسیدگی به امور انجمن ها را بر عهده داشت تشکر نمود.

نکته حایز اهمیت این نشست آن بود که معاونت سیاسی اجتماعی و اداره کل امور اجتماعی استانداری خوزستان تصمیم گرفته است تا رخوت و رکود در رسیدگی به امور انجمن ها را بر طرف کرده و از توانایی نهادهای غیر دولتی بهره بگیرد.

انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا خوزستان ضمن تشکر و قدردانی از معاونت سیاسی اجتماعی و اداره کل امور اجتماعی استانداری خوزستان که زمینه ای را فراهم نمود تا چنین نشستی برگزار شود تا حداقل نماینده ۲۰ انجمن و موسسه به اظهار نظر و مشکلات حوزه فعالیت خود بپردازند، اعتقاد دارد که حضور نیرویی جوان و با انگیزه در کنار دیگر افراد پر تجربه می تواند دفتر رسیدگی به تشکل های غیر دولتی خوزستان را ارتقا داده و زمینه مشارکت هرچه بیشتر آنها را فراهم نماید.

NGOها یا تشکلهای غیر دولتی با رویکردهای غیر سیاسی و انتفاعی تشکل‌هایی هستند که سابقه شکل گیری آنها در جهان به سالهای ۱۹۴۵ یعنی همزمان با تاسیس سازمان ملل باز می گردد که مفاد آن در ماده ۷۱ فصل ۱۰ منشور ملل متحد آمده است.

اما سابقه شکل‌گیری NGOهای با ساختار نوین درایران به سال ۱۳۷۰ شمسی باز می گردد، اما اوایل دهه ۸۰ شمسی را باید تولدی دوباره برای سازمانهای غیر دولتی در کشور دانست. تشکلهای غیردولتی به عنوان بازوان دولت و به پشتوانه اعتماد مردمی – که به دلیل برخاستن این تشکلها از بطن جامعه ایجاد شده – متولیان مناسبی هستند که می‌توانند نیروهای نهفته مردمی و جوان و نیز منابع مالی و امکانات غیر نقدی را در جهت ارتقای حوزه میراث فرهنگی، بلکه در سایر حوزه‌ها چون بهداشت، آموزش، محیط زیست، ترافیک، امنیت اجتماعی، کاهش اعتیاد و فحشا و بزهکاری و دیگر موارد هدایت کرده و به ثمر رسانند.

آسیب شناسی تشکلهای غیر دولتی می‌توان در دو بخش عمده نگاهی اجمالی داشت. یکی از آنها مربوط به نگاههای دولتی نسبت به NGOها و دیگری مربوط به انحراف در دیدگاههای خود تشکلها نسبت به اهداف و ماهیتشان است. در حقیقت تشکلها بیش از آنکه خواهان کمک‌های مالی یا امکاناتی دولت باشند، خواهان عدم سنگ اندازی دولت در روند اجرای طرح‌های مفید و اثربخش خود هستند. همچنین عدم وجود مرجع مشخص و متولی اصلی ساماندهی تشکلها در نظام تشکیلاتی حکومت و بی‌سامانی در استانها که از مشکلات مرکز ناشی می‌شود و نیز موازی کاری و وجود مراکز متعدد صدور مجوز فعالیت تشکلها و عدم پذیرش مجوز یک مرجع توسط مراجع دیگر و نگاه دولت به تشکلها به عنوان رقیب و غیرمتخصص و مخرب و ... به جای نگاه همیارانه و سازنده و متمرکز و متخصص، از جمله مشکلات دلسردکننده تشکلهای غیر دولتی است.

دسته بندی: