سازمان میراث فرهنگی اعلام کرد: شکایت از نهاد تخریب‌کننده قصر فیلیه

سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری کشور از نهاد نظامی تخریب‌کننده "کاخ شیخ‌ خزعل" شکایت کرده و موضوع به ستاد کل نیروهای مسلح اعلام شده است.

به گزارش میراث آریا ، سخنگوی سازمان میراث فرهنگی در مورد تخریب ک‍‍اخ‌ ت‍‍اری‍خ‍‍ی ش‍ی‍خ‌ خ‍ز‌ع‍ل‌ (قصر فیلیه)؛ ی‍ک‍‍ی ‌از ‌آث‍‍ار م‍ل‍‍ی و ت‍‍اری‍خ‍‍ی ک‍ش‍ور ب‍‍ا ۸۱ س‍‍ال‌ ق‍دم‍ت‌ واقع در م‍ن‍طق‍ه‌ ف‍ی‍ل‍ی‍ه خ‍رم‍ش‍‍ه‍ر گفت:سازمان میراث فرهنگی با هماهنگی با استانداری و فرمانداری برای جلوگیری از تخریب در این منطقه مکاتباتی انجام داد اما آنها موفق به جلوگیری از تخریب نشدند.

حسن محسنی افزود: یک نهاد نظامی بدون هماهنگی، این منطقه تاریخی را تخریب کرده که سازمان میراث فرهنگی از این نهاد، به مراجع قضایی شکایت کرده و موضوع را به ستاد کل نیروهای مسلح نیز اطلاع داده شده است.

مدیرکل روابط عمومی و امور فرهنگی اجتماعی سازمان میراث فرهنگی تأکید کرد: سازمان میراث فرهنگی طی سال‌های اخیر ده‌ها میلیون تومان برای مرمت این مکان تاریخی هزینه کرده که به یکباره با ورود یک نهاد نظامی این مکان تاریخی تخریب شد.

قصر فیلیه در م‍ن‍طق‍ه‌ ف‍ی‍ل‍ی‍ه خ‍رم‍ش‍‍ه‍ر، محدوده شلمچه و کنار اروندرود قرار دارد. آجرکاری‌ها، در و پنجره‌های ساخته شده از چوب ساج و آبنوس، آئینه‌‌کاری‌های سقف، تصویر تمثال پادشاهان قاجار در داخل اطاقها، طارم و ایوان‌های آن از ویژگی‌های منحصربفرد این بنای تاریخی به شمار می‌رود.

این بنا در س‍‍ال‌ ۱۹۱۷ در زم‍ی‍ن‍‍ی ب‍‍ا زی‍رب‍ن‍‍ا‌ی ۷۸۸ م‍ت‍ر م‍رب‍‍ع‌ در ک‍ن‍‍ار رود ف‍ی‍ل‍ی‍ه‌ خ‍رم‍ش‍‍ه‍ر ت‍وس‍ط م‍‍ع‍م‍‍ار‌ان‌ ‌اص‍ف‍‍ه‍‍ان‍‍ی و ش‍ی‍ر‌از‌ی س‍‍اخ‍ت‍ه‌ ش‍د.

دسته بندی: