تخریب نقش برجسته و دو گوردخمه در خوزستان با مواد منفجره

تنها نقش برجسته شناخته شده باغملک و گوردخمه ای منسوب به «رودنو» به دلیل قرار گرفتن در منطقه ای دور از دسترس با مواد منفجره، بیل و کلنگ تخریب شده است.

سخنگوی انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا خوزستان به خبرنگار مهر گفت: تخریب تنها نقش برجسته شناخته شده باغملک که در کنار یک گور دخمه واقع شده است، توسط عشایر ساکن در باغملک به انجمن دوستداران میراث فرهنگی خوزستان اطلاع داده شد. پس از آن با حضور در محل مشاهده کردیم که در کنار دو گور دخمه و نقش برجسته که به نظر می رسد جزو معدود گور دخمه های کشور باشد نقش برجسته ای از پیکره انسان وجود دارد.

مجتبی گهستونی افزود: حفاران غیر مجاز به تصور اینکه در کنار نقش برجسته و گوردخمه «رودنو» گنجینه ای نهفته است اقدام به سوراخ کردن یکی از گور دخمه های موجود، حفاری با بیل و کلنگ و مواد منفجره کردند که اکنون آثار این تخریب ها بر بدنه کوه موجود است.

وی با اعلام اینکه به نظر می رسد این تخریب ها امسال انجام شده بیان کرد: دو گور دخمه به فاصله سه متر از یکدیگر قرار دارند به طوری که بالای یکی از گوردخمه های بزرگ تر نقش برجسته انسانی وجود دارد که لباسی شبیه کاهنان پوشیده و دستی به کمر دارد و دست دیگرش را از آرنج به بالا برده و شی را نگه داشته است.

وی افزود: وجود این گوردخمه ها برای سازمان میراث فرهنگی خوزستان محرز است اما تا کنون برای شناسایی و ثبت آن اقدامی انجام نشده است. بنابراین به نظر می رسد با توجه به اینکه در خوزستان قرار گرفتن گوردخمه در کنار نقش برجسته امری نادر است به ثبت رسیدن این محوطه می تواند از تجاوز بیشتر حفاران غیر مجاز جلوگیری کند.

دبیر انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا خوزستان اظهار داشت: از داخل دو گور دخمه یک محوطه کوهستانی که رودخانه و چشمه ای خشک شده از وسط آن عبور می کند قابل مشاهده است.

گهستونی با بیان  اینکه پوشش گیاهی کنار، بلوط، کلخنگ و بنه این منطقه را به اقامتگاه عشایر تبدیل کرده گفت: با توجه به موقعیت نقش برجسته و دو گوردخمه به نظر می رسد که این گور دخمه کاربرد تدفینی داشته باشند و قدمت آنها به دوره هخامنشان برگردد. چرا که در دوره مادها و هخامنشیان تدفین بقایای مردگان در گوردخمه ها انجام می شد.

شهر: 
دسته بندی: