تاریانا پیشنهاد می‌دهد: تشکیل دفتر حفاظت از آثار تاریخی-فرهنگی در استانداری‌ها

تنوع، تکثر و پراکندگی آثار تاریخی‌ـ فرهنگی و عدم تناسب امکانات و مقدورات مالی و حتی کارشناسی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با تعدد آثار تاریخی‌ـ‌فرهنگی کشور که بعضاً دارای شهرت جهانی می‌باشند، موضوع حفاظت و صیانت از آثار تاریخی‌ـ فرهنگی را از چهارچوب سازمان متولی حفاظت از این آثار فراتر برده و به موضوعی فراسازمانی و حتی فرادولتی تبدیل نموده است.

قانون‌گذاران و دولتمردان کشور با درک این موضوع سعی نمودند که از طریق تصویب قوانین و مقررات مختلف دستگاه‌های دولتی و متولی امور عمومی را بعنوان همکار و یاری دهنده دستگاه متولی حفاظت از آثار تاریخی، در حفاظت از این آثار دخیل نموده و با تدوین شرح وظایف مشخص قسمتی از مسئولیت حفاظت از آثار تاریخی را برعهده ایشان گذارند، مانند بند ۲۲ ماده ۵۵ و ماده ۱۰۲ قانون شهرداری‌ها که در مقام تشریح وظایف شهرداری‌ها در زمینه حفاظت از آثار تاریخی‌ـ فرهنگی می‌باشد؛ حتی به همکاری دولتی اکتفا ننموده و با تصویب ماده ۱۸۲ قانون برنامه چهارم توسعه، مبنی بر فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد، این سازمان‌ها را بعنوان همکاران و یاوران دستگاه متولی حفاظت از آثار تاریخی و سایر دستگاه‌های مرتبط به کمک طلبیدند.

رئیس انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا خوزستان گفت: یکی از دستگاه‌های دولتی که نقش مؤثر و قابل توجهی در حفاظت از آثار تاریخی‌ـ‌فرهنگی دارد استانداری می‌باشد. استانداری‌ها بعنوان بالاترین دستگاه دولتی هر استان که مدیریت استان را نیز در دست دارد به دو طریق می‌تواند در زمینه حفاظت از آثار تاریخی‌ـ فرهنگی استان مؤثر و نقش‌آفرین باشد.

سعید محمد پور افزود: از طریق هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی استان با هدف رشد و توسعه و پیشبرد پروژه‌های عمرانی و اجرایی بدون تعرض به آثار تاریخی‌ـ فرهنگی واقع در محدودة پروژه، بطوریکه از سویی اجرای پروژه‌های عمرانی با وقفه مواجه نشده و از سوی دیگر آثار تاریخی‌ـ فرهنگی موجود در منطقه محل اجرای پروژه مورد تعرض و تخریب قرار نگیرد. تأمین اعتبارات مکفی نیز می‌تواند دستگاه متولی حفاظت از آثار تاریخی را در رسیدن به اهداف و انجام شرح وظایف خود بطور قابل توجهی کمک نماید.

وی بیان کرد: از بیرون با اعمال نظارت عالیه بر نحوه عمل دستگاه‌های اجرایی در مواجه با آثار تاریخی و جلوگیری از اجرای پروژه یا ادامه آن بر روی یک محوطه باستانی. همچنین بمنظور انجام امور فوق نیازمند تأسیس نهادی تخصصی و کارشناسی در چارت سازمانی استانداری‌ها می‌باشیم تا مسائل پیش گفته را از درون و بیرون استانداری پیگری نمود و به نتیجه برساند.

محمد پور پیشنهاد داد: بنابراین پیشنهاد می‌گردد که در استانداری‌ها تشکیلاتی با نام دفتر حفاظت از آثار تاریخی‌ـ فرهنگی ایجاد گردد تا از درون استانداری با ارائه گزارشات کارشناسی، پیشنهاد راه‌حل‌ها و پیش‌بینی اعتبارات مناسب و نیز هماهنگی دستگاه‌های دولتی، و از بیرون با نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی در مواجه با آثار تاریخی‌ـ‌فرهنگی و ارائه راهنمایی لازم جهت عدم تعرض به آثار تاریخی وظیفه دستگاه عالی دولتی در استان را در خصوص حفاظت از آثار تاریخی‌ـ فرهنگی پیگیری نماید.

دسته بندی: