بازدید دبیر انجمن تاریانا از پروژه‌های سازمان نوسازی شهرداری دزفول در بازسازی بافت قدیمی

به گزارش مسئول روابط عمومی سازمان نوسازی وبهسازی دزفول این بازدید در نخستین روز از ماه آبان باحضور دبیر انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا خوزستان، مسئول انجمن آسماری ومدیرعامل سازمان نوسازی وبهسازی شهرداری دزفول انجام پذیرفت.

مدیرعامل سازمان نوسازی وبهسازی شهرداری دزفول ضمن استقبال از این بازدید، نسبت به گزیده ای ازفعالیتهای مرمتی سازمان در حوزه تاریخی شهر توضیحاتی ارائه نمود. وی اطلاع رسانی وبرجسته نمودن برنامه های گردشگری درخوزستان را امری واجب و وجود یک وحدت کلی در این امر را نتیجه تعامل ارگانهای مرتبط وانجمن های مربوطه دانستند.

مهندس پوررکنی در ادامه نسبت به بازتاب نظرات خویش در خصوص برخی از پروژه های دردست مرمت سازمان نظیر آسیابهای آبی پرداخت ومرمت وبهسازی بافت قدیم دزفول راجزء مهمترین رسالت این سازمان بیان کرد.

وی گفت: تقویت بازرسی ونظارت دربافت قدیم یکی ازمهمترین اقدامات جهت جلوگیری ازتخلفات دراین محدوده تاریخی است ونقش انجمن های دوستداران میراث فرهنگی در پیشبرد اهداف فوق وهمچنین جلوگیری ازتخریب محوطه های باستانی وآثار تاریخی مثمر ثمر می باشد.

در ادامه دبیر انجمن دوستداران میراث فرهنگی خوزستان (تاریانا) ضمن تشکر از فعالیتهای حفاظتی ومرمتی سازمان نوسازی وبهسازی دزفول ،تعامل وهماهنگی ارگانهای شهرداری ،مدیریت یکپارچه وصحیح ،نحوه شناخت وارزیابی توانمندیها وخصوصا اهتمام ورزی وحفظ الگوهای سنتی وفرهنگی را بعنوان مهمترین نقش ارزنده در پیشرفت اقدامات حفاظتی ومرمتی دزفول دانستند.

مجتبی گهستونی درپایان ضمن بازدید از تعدادی از کارهای مرمتی سازمان افزود: انجمن دوستداران میراث فرهنگی  خوزستان آمادگی خود را در زمینه های معرفی ،شناخت ،اطلاع رسانی جاذبه های گردشگری وآثار تاریخی دزفول الاخصوص بافت قدیم اعلام داشته ودر این زمینه از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد ماند.

شهر: 
دسته بندی: