آیا سد گتوند به همراه همه گنجینه‌های تاریخی اش آبگیری می‌شود؟

سد گتوند در حالی آماده بهره‌برداری می‌شود که به غیر از تخریب محوطه‌ها و بناهای تاریخی که واکنش دوست‌داران میراث فرهنگی خوزستان را به همراه داشته، چالش‌های زیست محیطی و اجتماعی را نیز به دنبال دارد.

سد گتوند علیا در حالی آماده بهره برداری می‌شود که جدای زیر آب رفتن محوطه‌ها و بناهای تاریخی که واکنش دوستداران میراث فرهنگی را خوزستان را برانگیخته است. چالش های زیست محیطی ازجمله وجود گنبدهای نمکی در دریاچه گتوند علیا و تبعات اجتماعی ناشی از نقل و انتقالات مردم از محل زندگی را به دنبال خواهد داشته است.

به گزارش CHN؛ با وجود اعتراضات دوستداران میراث فرهنگی به تخریب محوطه‌های باستانی در پشت سد گتوند علیا، متولیان میراث فرهنگی و شرکت سد گتوند توافقاتی را داشته‌اند، اما به گفته دوستداران میراث فرهنگی خوزستان هنوز از نتیجه این توافقات هیچ نتیجه و اطلاعاتی حاصل نشده است و درخصوص میزان بررسی و شناسایی نجات بخشی این محوطه‌ها نیز اطلاعات متناقضی وجود دارد.

این درحالی است که مشاهدات مکرر از محدوده دریاچه گتوند علیا حاکی از آن است که در مسیر دریاچه، روستاهایی با معماری ارزش تاریخی، تپه باستانی، شیرسنگی، گوردخمه و مقبره بزرگان بختیاری و... وجود دارد که مستلزم اولویت بندی،شناسایی و نجات بخشی آثارو درنهایت کاوش و مستندنگاری صورت گیرد. در این میان موضوع محوطه های باستانی پشت سد گتوند از یک سو بواسطه وجود گنبدهای نمکی و تبعات زیست محیطی و ازطرفی عدم فعالیت تشکل دوستداران میراث فرهنگی در آن منطقه و در نهایت پاسخگو نبودن متولیان میراث فرهنگی این موضوع همچنان مسکوت باقی مانده است.

در این میان گهستونی دبیرانجمن تاریانا خوزستان معتقد است: با اینکه شخصا با مراجعه به دفتر اجرایی سد گتوند علیا و شرکت آب نیرو در تهران پیگیر موضوع شده ام که مسئولین مربوطه قول هرگونه همکاری را داده اند. به طوری که در این خصوص مدعی شدند که شرکت آب نیرو اگرچه وظیفه دارد متولی ساخت سد باشد اما مصرانه حامی میراث فرهنگی و محیط زیست است.

وی گفت: باتوجه به انعقاد قرداد شرکت آب نیرو با پژوهشکده باستان شناسی مبنی بر شناسایی محدوده‌های تاریخی پشت سد گتوند نتیجه بررسی‌های انجام شده را دریافت و بعد به انعقاد قرارداد درجهت اقدامات دیگر کند.

گهستونی بابیان اینکه پژوهشکده باستان شناسی هرچه سریعتر با اعلام نتیجه دوستداران میراث فرهنگی را از نگرانی برهاند افزود: لازم است پژوهشکده باستان شناسی با شفافیت تمام دوستداران میراث فرهنگی را از نتایج موجود باخبر و آنها را از نگرانی برهاند و ذکر کنند که آیا محوطه های تاریخی در محدوده دریاچه و بخشی از میراث معنوی و مردمشناسی این منطقه با پراکندگی صدها خانوار به زیرآب می روند یا خیر؟

دسته بندی: